اقتصاد کشور را به تحریم گره نزنید
اقتصاد کشور را به تحریم گره نزنید

مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی: مسئولان عزیز کشور چه آنها که الان مسئول هستند چه آنها که بعدا خواهند آمد توجه کنند اقتصاد کشور را به تحریم گره نزنند.

3725774 - اقتصاد کشور را به تحریم گره نزنید

مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی: مسئولان عزیز کشور چه آنها که الان مسئول هستند چه آنها که بعدا خواهند آمد توجه کنند اقتصاد کشور را به تحریم گره نزنند.