انتخاب اعضای کمیسیون انرژی برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه
انتخاب اعضای کمیسیون انرژی برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه

مالک شریعتی در گفتگو با شما آنلاین، اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون انرژی، سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتخاب شدند. وی بیان کرد: اعضای کمیسیون انرژی مجلس رمضانعلی سنگدوینی، مالک شریعتی و علیرضا ورناصری را برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند.

مالک شریعتی در گفتگو با شما آنلاین، اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون انرژی، سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتخاب شدند.
وی بیان کرد: اعضای کمیسیون انرژی مجلس رمضانعلی سنگدوینی، مالک شریعتی و علیرضا ورناصری را برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند.