تصویرسازی هایی که زدن به دهان آمریکا را ثابت می‌کند
تصویرسازی هایی که زدن به دهان آمریکا را ثابت می‌کند

۰۰:۲۷ – ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۷ – ۱۴ آبان ۱۴۰۱ در این گزارش از ۳ تصویر که اثبات کننده شکست و ضربه زدن به دهان آمریکا است را نشان داده ایم. منبع: مشرق نیوز

۰۰:۲۷ – ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۷ – ۱۴ آبان ۱۴۰۱
در این گزارش از ۳ تصویر که اثبات کننده شکست و ضربه زدن به دهان آمریکا است را نشان داده ایم.

منبع: مشرق نیوز