تورم  تولید کننده زراعت و باغداری به ۲۱.۷ درصد رسید
تورم  تولید کننده زراعت و باغداری به ۲۱.۷ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٦٠.٣ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢.٠ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٦٠.٣ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢.٠ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٢١.٧ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌ای

شاخص «زراعت و باغداری» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٦٨.٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٣.٤ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «زراعت» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٤٠.٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦١.٤ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «غلات» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٢٦٨.١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.٥ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «سبزیجات و حبوبات» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٤٢٠.٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٤.٤ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «سایر محصولات زراعی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٣٢.٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٢.٤ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «باغداری» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٩٣.٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٤.٩ درصد افزایش یافته است.
شاخص «دامداری سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٣٤.١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٣ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٤٠٣.٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢١.٢ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٠٩.٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٦ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٩٦.٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥.٧ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٢٩٨.٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢.٩ درصد افزایش یافته است.

تورم سالانه

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «زراعت و باغداری» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ٢٧.٨ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «زراعت» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٠.٧ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «غلات» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٤١.١ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «سبزیجات و حبوبات» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١٠.٨ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «سایر محصولات زراعی» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٠.٩ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «باغداری» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٨.٧ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «دامداری سنتی» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٧.٤ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «پرورش بز و بزغاله» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٧.٤ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١.٢ درصدکاهش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «گوسفند و بره» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢.٠ درصد افزایش می‌باشد.
میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه «سایر محصولات حیوانی» نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٤.٠ درصد افزایش می‌باشد.