تعدادی از تماشاگران تونسی و مغربی با در دست داشتن پرچم فلسطین، اطراف خبرنگار شبکه «کان»رژیم صهیونیستی که در حال تهیه گزارش در قطربود حلقه زده اند و یکصدا فریاد «فلسطین فلسطین» سر می‌دهند.

تعدادی از تماشاگران تونسی و مغربی با در دست داشتن پرچم فلسطین، اطراف خبرنگار شبکه «کان»رژیم صهیونیستی که در حال تهیه گزارش در قطربود حلقه زده اند و یکصدا فریاد «فلسطین فلسطین» سر می‌دهند.