دروغ‌گویان و کسانی که مردم را نگران می‌کنند به سرعت احضار شوند
دروغ‌گویان و کسانی که مردم را نگران می‌کنند به سرعت احضار شوند

حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت : تحریف کنندگان، کسانی که پیام‌های دروغین منتشر و مردم را تحریک می‌کنند و موجب تشویش می‌شوند را به سرعت احضار کنید.

حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت : تحریف کنندگان، کسانی که پیام‌های دروغین منتشر و مردم را تحریک می‌کنند و موجب تشویش می‌شوند را به سرعت احضار کنید.