شفافیت بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی به شهروندان است
شفافیت بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی به شهروندان است

به گزارش شما آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پژوهشی تحت عنوان الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی منتشر کرد. در این گزارش آمده است که شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت […]

به گزارش شما آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پژوهشی تحت عنوان الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیشرو در نظر دارد تا با بهره گیری از ادبیات علمی و به طور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیاده‌سازی پارلمان باز را ارائه نماید.
این گزارش ضمن ارائه الگوی پیشنهادی می‌افزاید که در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینه‌های تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد.
محور بعدی الگوی مطرح شده شامل حوزه‌های اداری و اجرایی پارلمان است که شفافیت بایستی در تمامی این حوزه‌ها محقق شود. حوزه‌های شناسایی در چهار بخش ساختار و تشکیلات مجلس، منابع انسانی مجلس (اعم از کارکنان، مدیران و نمایندگان مجلس)، فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و رویه‌های اداری و گردش کار قرار گرفتند.
در انتهای این گزارش نیز دستاوردهای شفافیت و پارلمان باز در ۶ محور شامل ارتقای قانونگذاری، بهبود نظارت و بازخوردگیری، تقویت مشارکت و همکاری، مطالبه‌گری و درگیرسازی شهروندان، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و نوآوری و خلاقیت تشریح شد.
پیشنهاد محوری و اصلی گزارش حاضر این است که در تحقق پارلمان باز حتماً بایستی این نکته مدنظر قرار بگیرد که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در قانونگذاری و نظارت و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی شود.