فراخوان جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی منتشر شد
فراخوان جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، در راستای شناسایی و الگوسازی مدیران موفق اقتصادی شروع به کار کرده است. شما می‌توانید با بازتاب روایت‌های موفق مدیران دولتی که با تصمیمات خود باعث بازارگشایی و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشور شده‌اند نامزد مدنظر خود را معرفی نمائید.طراحی و اجرای جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، قرار […]

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، در راستای شناسایی و الگوسازی مدیران موفق اقتصادی شروع به کار کرده است. شما می‌توانید با بازتاب روایت‌های موفق مدیران دولتی که با تصمیمات خود باعث بازارگشایی و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشور شده‌اند نامزد مدنظر خود را معرفی نمائید.طراحی و اجرای جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، قرار است ویژگی‌های الگوهای مناسب مدیریتی در حوزه مردمی سازی اقتصاد را نمایان و در بلند مدت مطالبه چنین الگوهایی را فرهنگ سازی کند، به‌طوری که پرورش این سطح از مدیران به یک ارزش اجتماعی تبدیل شوند.