معارف انقلاب اسلامی و استکبارستیزی در کتاب‌های درسی معرفی شد
معارف انقلاب اسلامی و استکبارستیزی در کتاب‌های درسی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام می‌دارد اکنون در ۱۶۶ عنوان از کتاب‌های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب ۱۲۸۹ محتوا به موضوع معارف انقلاب اسلامی پرداخته شده است.معارف انقلاب اسلامی به طور مثال در دوره ابتدایی در کتاب‌هایی همچون مطالعات اجتماعی، آموزش قرآن، علوم تجربی، فارسی، نگارش فارسی، […]

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام می‌دارد اکنون در ۱۶۶ عنوان از کتاب‌های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب ۱۲۸۹ محتوا به موضوع معارف انقلاب اسلامی پرداخته شده است.معارف انقلاب اسلامی به طور مثال در دوره ابتدایی در کتاب‌هایی همچون مطالعات اجتماعی، آموزش قرآن، علوم تجربی، فارسی، نگارش فارسی، کار و فناوری، هدیه‌های آسمانی، ریاضی؛ در دوره متوسطه اول در کتاب‌هایی مانند عربی زبان قرآن، تفکر و سبک زندگی، انگلیسی ۱، کتاب کار زبان انگلیسی، آموزش قرآن، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، فارسی، کار و فناوری، پیام‌های آسمانی و آمادگی دفاعی؛ در دوره متوسطه دوم نیز در کتاب‌های دین و زندگی ۱، تفکر و سواد رسانه‌ای، عربی زبان قرآن، جامعه شناسی ۱، فارسی ۱، اخلاق اسلامی ۱، ریاضی ۱، اقتصاد، جغرافیای ایران، ریاضی و آمار ۱، علوم و فنون ادبی، احکام ۱ ویژه پسران، اصول عقاید ۱، احکام ۱ ویژه دختران، علوم و معارف قرآنی ۱، تاریخ اسلام ۱، فیزیک ۱، شیمی ۱، زیست شناسی، آزمایشگاه علوم تجربی، کارگاه کارآفرینی و تولید، استان شناسی استان‌های مختلف و…. اشاره کرد.
این محتواها در خصوص ورودی کلیه کتاب‌های درسی پس از شناسنامه، تصویر و متنی از فرمایشات آموزشی و تربیتی حضرت امام خمینی (ره) آورده شده است.