منطقه ویژه اداری هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی چین است
منطقه ویژه اداری هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی چین است

به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تصویب قانون جدید انتخابات هنگ کنگ در کنگره چین، اظهار داشت: به تصمیم حاکمیتی چین احترام می‌گذاریم. منطقه ویژه اداری هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی چین است، لذا امور مربوط به آن، امور داخلی چین محسوب می‌شود. […]

به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تصویب قانون جدید انتخابات هنگ کنگ در کنگره چین، اظهار داشت: به تصمیم حاکمیتی چین احترام می‌گذاریم. منطقه ویژه اداری هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی چین است، لذا امور مربوط به آن، امور داخلی چین محسوب می‌شود. چین در طی این سال‌ها نشان داده به خوبی به اصل یک کشور- دو سیستم در هنگ کنگ پایبند است.

خطیب زاده افزود: قانونگذاری کنگره خلق چین در مورد سیستم انتخاباتی، از اختیارات این نهاد در راستای اصل یک کشور – دو سیستم است. لذا طبیعی است هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی چین که از جمله می‌تواند موجب تضعیف ثبات هنگ کنگ شود مردود است.