موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟
موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟

محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ ویژگی این موشک‌ها این است که هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند.

محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ ویژگی این موشک‌ها این است که هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند.