مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با کشورهای همسایه
مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با کشورهای همسایه

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان به وضعیت احتمالی ایران و دیگر کشورهای همسایه آن پرداخت.   در ادامه برآورد صندوق از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه آورده شده است. رشد اقتصادی (بر حسب تولید ناخالص داخلی واقعی که بر حسب تورم تعدیل می […]

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان به وضعیت احتمالی ایران و دیگر کشورهای همسایه آن پرداخت.  
در ادامه برآورد صندوق از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه آورده شده است.
رشد اقتصادی (بر حسب تولید ناخالص داخلی واقعی که بر حسب تورم تعدیل می شود)
۱- ایران
نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۰ درصد
۲- ترکیه
نرخ ثبت شده سال قبل: ۱.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۹.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۳ درصد
۳- روسیه
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۷ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۹ درصد
۴- عربستان
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد
۵- امارات
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۶.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۰ درصد
۶- افغانستان
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۰.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۰ درصد
۸- هند
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۷.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۹.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد
نرخ تورم (متوسط شاخص بهای مصرف کننده)
۱- ایران
نرخ ثبت شده سال قبل: ۳۶.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳۹.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲۷.۵ درصد
۲- ترکیه
نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۷ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۵.۴ درصد
۳- روسیه
نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۴ درصد
۴- عربستان
نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد
۵- امارات
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد
۶- افغانستان
نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۷ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان
نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۰.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۸.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد
۸- هند
نرخ ثبت شده سال قبل: ۶.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۶ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد
نرخ بیکاری
۱- ایران
نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۰.۵ درصد
۲- ترکیه
نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۲.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۱ درصد
۳- روسیه
نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۹ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۶ درصد
۴- عربستان
نرخ ثبت شده سال قبل: ۷.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۵- امارات
نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۶- افغانستان
نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان
نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۰ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد
۸- هند
نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
انتهای پیام

منبع