کارت بازرگانی اجاره‌ای حذف شد
کارت بازرگانی اجاره‌ای حذف شد

به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی صدور هوشمند کارت بازرگانی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت صمت، اجرای سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال تکمیل خواهد شد. وی با بیان اینکه حاکمیت باید چهار اقدام شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت را انجام دهد گفت: سامانه […]

به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی صدور هوشمند کارت بازرگانی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت صمت، اجرای سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید چهار اقدام شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت را انجام دهد گفت: سامانه جامع تجارت مربوط به بخش‌های مختلف دولت است، اما متولی آن وزارت صمت بوده است. بعد از تکمیل این سامانه روش مدیریت و حکمرانی در کشور عوض خواهد شد.

ادامه دارد…

منبع