به گزارش ایسنا، حسن شجاعی نماینده مردم ابهر در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفت: در مجلس در خصوص ماده ۷۵ آیین نامه داخلی رویه ای وجود دارد مه غلط بوده و موجب تضییع حقوق نمایندگان می شود.  ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس می گوید که در جلسه رسمی ضمن نطق […]

به گزارش ایسنا، حسن شجاعی نماینده مردم ابهر در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفت: در مجلس در خصوص ماده ۷۵ آیین نامه داخلی رویه ای وجود دارد مه غلط بوده و موجب تضییع حقوق نمایندگان می شود.  ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس می گوید که در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحا یا تلویحا اگر نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا اظهارات و یا عقیده او خلاف قلمداد شود و اما اگر نماینده مذکور برای رد آن نسبت و یا رفع اشتباه در همان جلسه یا جلسه بعد اجازه و وقت نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا ۵ دقیقه اجازه نطق دارد.

وی افزود: موضوع همان جلسه یا در جلسه بعد در اختیار هیات رئیسه یا رئیس جلسه نیست این اختیار به نماینده داده شده است. که برای این موضوع بتواند جلسه یا جلسه بعد را انتخاب کند. بنابراین این اجازه خواستن مربوط به این است که نماینده با اختیار خودش در همان جلسه یا جلسه بعد اجازه اخذ کند و هیات رئیسه اختیار ندارد که بگوید در این جلسه نطق کند یا جلسه بعد. هر نماینده ای بخواهد تذکر بدهد این هیات رئیسه و رئیس اختیار ندارد که آن نماینده را محدود کند.

عبدالرضا مصری رئیس جلسه در پاسخ به اظهارات شجاعی گفت: قطعا این موضوع حق نماینده است اما تشخیص موضوع درباره اینکه نسبت اشتباهی داده شده یا خیر با رئیس جلسه یا هیات رئیسه است. همچنین بدون رعایت نوبتی که شما گفتید صرفا باید در زمان نطق صورت گیرد. اما این اتفاق اگر در عین بررسی دستور باشد آیین نامه اجازه نمی دهد که نطقی صورت بگیرد.

انتهای پیام

منبع