نام و رسم حافظ به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است
نام و رسم حافظ به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در این پیام نوشت:  زیر این گنبد دوّار ندیدم خوشتر از صدای سخن عشق که پیغام تو بود کیمیایی که در جوهر کلام حافظ است، آنچنان است که انسان را در عین هوشیاری به غایت مستی و رندی می رساند.  نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانیان و […]

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در این پیام نوشت: 
زیر این گنبد دوّار ندیدم خوشتر از صدای سخن عشق که پیغام تو بود
کیمیایی که در جوهر کلام حافظ است، آنچنان است که انسان را در عین هوشیاری به غایت مستی و رندی می رساند. 
نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانیان و فارسی‌زبانان، بلکه به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است، که به فرموده خودش: 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما

منبع