| 24 ربيع ثاني 1443 Monday, 29 November , 2021
04 آبان 1400

کاظمی‌پور: ورزش همگانی و استعدادیابی مهم‌ترین برنامه ‌های وزارت ورزش برای بانوان است

به گزارش ایسنا، مریم کاظمی پور در حاشیه مجمع عمومی سالیانه کمیته ملی پارالمپیک گفت: امروز شاهد برگزاری مجمع خوب و بدون حاشیه ای بودیم که در جریان برگزاری مجمع انتخابات یک نفر از اعضای هیات اجرایی و خزانه دار کمیته ملی پارالمپیک نیز برگزار شد. وی در پاسخ به این پرسش که برای توسعه […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود 24 مهر 1400

ورزش بانوان باید خودکفا شود ورزش زنان نباید موجب اختلاط با نامحرم شود

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند.  وی با بیان اینکه ورزش بانوان در ایران باید بدون نیاز به آقایان باید به […]