در صورتی که مرد قصد طلاق نداشته باشد، چه راه هایی برای طلاق از طرف زن وجود دارد؟
در صورتی که مرد قصد طلاق نداشته باشد، چه راه هایی برای طلاق از طرف زن وجود دارد؟

با وجود این که اصولا طلاق به اراده زوج انجام می‌شود اما در موارد و شرایطی زن هم می‌تواند درخواست طلاق بدهد اگر چه همسر او با طلاق موافق نباشد. در صورتی که زن و شوهر در طلاق با هم به توافق نرسند و زن نتواند حتی با بخشیدن مال و مهریه رضایت زوج را […]

با وجود این که اصولا طلاق به اراده زوج انجام می‌شود اما در موارد و شرایطی زن هم می‌تواند درخواست طلاق بدهد اگر چه همسر او با طلاق موافق نباشد. در صورتی که زن و شوهر در طلاق با هم به توافق نرسند و زن نتواند حتی با بخشیدن مال و مهریه رضایت زوج را برای طلاق جلب کند، در صورت تحقق یکی از شرایط زیر زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق داشته باشد. برای طلاق زن شرایط و راه های ویژه ای هم وجود دارد که مدیریت، کنترل و اعمال آن نیازمند داشتن یک وکیل با تجربه برای طلاق است. برای درخواست طلاق از طرف زن مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی و سپس مراجعه به مشاوران، سرانجام با وصول نظریه های صادره در شعبه ای مطرح می‌شود که پرونده در آن جا ارجاع شده است.

مراحل طلاق از طرف زن چگونه است؟

  • اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در این صورت زن به استناد ماده 1146 قانون مدنی می‌تواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که می‌تواند بر حسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید. 
  • شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد در مورد حق خود برای خود در طلاق دادن زن به خود زن وکالت می‌دهد تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد. 
  • در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی‌گیرد. اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود لکن برخی محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی‌تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

Untitled - در صورتی که مرد قصد طلاق نداشته باشد، چه راه هایی برای طلاق از طرف زن وجود دارد؟

شرایط طلاق به درخواست زوجه در صورت باکره بودن

  • بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است در طلاق این گونه نیست و از شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره قانونا رضایت پدر نیست. اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.
  • اگر باکره ماندن زوجه، به دلیل عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل منتسب به زوج باشد یا شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.
  • مهریه زوجه باکره در هنگام طلاق نصف می‌شود.
  • طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره، با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است خاصه وقتی که زوجه به حق حبس استناد نماید. در بعضی پرونده ها مثل طلاق ، در بیشتر موارد لازم است که از راه های دیگری در ابتدا مثل مطالبه نفقه معوقه یا الزام به تهیه مسکن متناسب شأن زوجه، مطالبه مهریه و … اقدام شود.

طلاق از طرف زن چقدر طول می‌کشد؟

پس از ثبت نام در سامانه تصمیم و شرکت در جلسات مربوطه، دعوای طلاق با دادن دادخواست طلاق آغاز می‌شود و پس از آن در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که یکی از طرفین به رای دادگاه بدوی اعتراض داشته باشد، به مرحله تجدید نظر می‌رود و در صورتی که به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض باشد، به دیوان عالی کشور می‌رود. بنابراین مدت زمان طلاق از طرف زن طولانی است و با فرض اعتراض به رای، حداقل یک سال زمان می‌برد.